Länkar

 

RIKSÄT – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

RIKSÄT är det nationella kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling. Syftet med registret är att få en bättre överblick över området ätstörningsbehandling i Sverige och förbättra kvaliteten av vården. Ett annat av de uttalade målen är att är att möjliggöra klinisk forskning. Genom att vara med i kvalitetsregistret Riksät så bidar du till att förbättra vården.

Uppgifterna i Riksät används som underlag för förbättringsarbete vid behandlingsenheter runt om i landet. Kvalitetsregistret bidrar också till ny kunskap om hur vi ska förbättra våra behandlingsmetoder för olika patientgrupper och ju fler som deltar, desto säkrare blir resultaten. Riksät utgör en bas för rekrytering till forskningsstudien ANGI.

SCÄ – Stockholms centrum för ätstörningar

SCÄ är en av Europas största specialiserade behandlingsenheter för ätstörningar med mer än 120 anställda. Förutom med en omfattande behandlingsverksamhet arbetar SCÄ också med att utveckla och förbättra ätstörningsvården, bl.a. genom att öka kunskaperna om ätstörningar. På SCÄ:s FoU-enhet, som också är knuten till Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet, pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt.

STEPWISE

Kunskapscentrum för ätstörningar i Stockholm (KÄTS) har utvecklat ett speciellt kvalitetssäkringssystem – Stepwise. Det innebär att stegvis följa hur det går for alla patienter som påbörjar behandling. Stepwise innebär att alla patienter som kallas till bedömningssamtal får besvara samma frågor. Bedömningssamtalet genomförs med hjälp av halvstrukturerad metodik vilket innebär att den som intervjuar följer ett bestämt frågeschema. Syftet med information som samlas in med hjälp av Stepwise är att behandlingsenheterna systematiskt ska kunna utvärdera vården av ätstörningar, och att man ska kunna göra samma sak för hela Sverige, samt bedriva forskning kring frågor som handlar om behandling av ätstörningar. ANGI-studien samarbetar med Stepwise.

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Föreningen finns i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd och hjälp för de som lider av ätstörningar och deras närstående.

Ätstörning.se – KÄTS

KÄTS står för Kunskapscentrum för ätstörningar. KÄTS är en del av Centrum för psykiatriforskning Stockholm och bedriver kontinuerligt forskning relaterad till ätstörningar, samt utbildar och bidrar till vårdutveckling.

CIBRIS

Information om forskningsgruppens övriga projekt finns på CIBRIS hemsida.

Nationellt kvalitetsregister för psykiatri

Sveriges nationella kvalitetsregister för psykiatri.

ANGIs webbsida på Karolinska Institutets hemsida

ANGI har också en egen sida på Karolinska Institutets webbsida.